The Weekly Update with Thomas Martinez & Blake Rubenstein (12/23)

Thomas Martinez, Olympia Rodriguez, and Blake Rubenstein