The Weekly Update with Thomas Martinez & Blake Rubenstein (1/13/17)

Sofia Brand, Thomas Martinez, Olympia Rodriguez, and Blake Rubenstein