The Weekly Update with Thomas & Blake Rubenstein (12/16)

Attila Dos Santos, Maxwell Landy, Thomas Martinez, Roberta Nicastro, Olympia Rodriguez, and Blake Rubenstein